Missie & Visie

 • Wie Zijn Wij

  De Emanuel Pinkster gemeente bestaat uit mensen met verschillende nationaliteiten die als visie hebben om deel uit te maken van de vooruitgang en het vergroten van Gods koninkrijk in de wereld, door het verspreiden van het evangelie.

 • Onze missie is om:

  – levens te herstellen, door middel van de kracht van onze Here Jezus Christus
  – hulp te bieden aan hen die dit behoeven
  – zorg te dragen voor liefdevolle relaties
  – anderen te helpen in het ontwikkelen van hun bediening

 • Onze missie is om:

  Hierbij altijd het voorbeeld van onze Here Jezus Christus te volgen.
  – Als gemeente willen we groeien, tot eer en glorie van de Here Jezus.
  – Dit door de leden toe te rusten tot dienstbetoon en op te bouwen tot discipelschap, door verkondiging van het woord en het leren onderhouden van wat de Here Jezus bevolen heeft.

 • Wij geloven…

  – dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.
  – in één God, in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  – in de Godheid van onze Here Jezus Christus, in Zijn geboorte uit een maagd, in Zijn zondeloos leven,
  – in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, in Zijn lichamelijke opstanding,

 • Wij geloven…

  – in Zijn verhoging aan de rechterhand van God de Vader, in Zijn terugkeer naar de aarde in kracht en heerlijkheid.
  – dat de enige manier om gereinigd te worden van zonden door bekering en geloof is, op grond van het kostbaar bloed van Christus.
  – dat wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk is voor een persoonlijke redding.
  – in de waterdoop door onderdompeling

 • Wij geloven…

  – dat de doop in de Heilige Geest (volgens Handelingen 2:4) er is voor alle gelovigen die erom vragen.
  – in de kracht van de Heilige Geest, door Wiens inwoning, de christen in staat wordt gesteld om een heilig leven te leiden.
  – dat de gemeente als lichaam van Christus is ingesteld om Gods opdracht op aarde te vervullen.
  – in de opname van de gemeente, bij Christus’ wederkomst.
  – in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen. De eersten tot eeuwig leven, de laatsten tot een eeuwige straf

Openbaring 3:5
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

AGENDA