Leiderschapsteam

L
eiderschap van de Emanuel Pinkster Gemeente.
De dagelijkse leiding van EPGVelp is in handen van Max en Ruth Matitawaer. Zij sturen een team van oudsten, diakenen en vrijwilligers aan. Samen geven ze invulling aan praktische en geestelijke taken binnen de gemeente.

Bestuur
EPGVelp is een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt over alle zaken aangaande de gemeente.

Dit bestuur bestaat uit:

De pastor en zijn vrouw: Max en Ruth Matitawaer
De diakenen en de diaconessen
Al het werk wordt op vrijwillige basis verricht.
Over Max en Ruth Matitawaer

EPGvelp is in 2010 gestart door Max en Ruth Matitawaer. Zij zijn de pastors van de gemeente. Het is hun verlangen dat zoveel mogelijk mensen God leren kennen. Ze genieten ervan als ze zien dat levens vernieuwd worden en wanneer mensen een levende relatie met Jezus Christus ontwikkelen.


Pastorsechtpaar:
Max en Ruth Matitawaer
max@epgvelp.nl
ruth@epgvelp.nl


Diakenen en diaconessen:
Marni Robinson
Dwight de Kort
Bart v/d Sluis
Willem Sterk
De diaken is een gekozen lid van de Kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan noodlijdenden binnen de gemeente. De letterlijke betekenis van diaconie is dan ook 'zich dienstbaar opstellen'. Het ambt van diaken is ingesteld om de noden van de gemeente te ledigen op het gebied van materiële ondersteuning..

Pastoraal team

Wat verstaan we onder pastoraat? In brede zin is pastoraat het omzien naar en zorgen voor elkaar, op geestelijk en stoffelijk gebied. Met als doel het helpen bij onze geestelijke groei, om steeds meer te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Zorgen voor elkaar en helpen bij onze groei is niet alleen een taak voor een pastor, een oudste, het leiderschapsteam of een groep diakenen. Het is een taak van iedereen binnen EPGVelp.

Meer nodig?
Het kan echter gebeuren dat je vragen hebt of een probleem. Misschien loop je met vragen of issues die je niet kunt of wilt bespreken binnen de samenkomsten op zondag. Voor die situaties bieden we onze hulp aan. Hiervoor is een pastoraal team beschikbaar die jou daarbij wil helpen.

Een aantal uitgangspunten voor pastoraat:
– Als leidraad maken wij gebruik van Gods woord, de bijbel. Dat betekent dat we ook nadrukkelijk op zoek gaan naar wat de bijbel over situaties zegt. Niet om over alle situaties een Bijbeltekst als pleister te leggen, maar om te onderzoeken wat de kracht van Gods waarheid in situaties is: ‘Elke bijbeltekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’ (2 Timoteus 3,16-17).

– Pastoraat is bedoeld om je te helpen om Jezus te volgen, in alle facetten van je leven, ‘om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen’ (Kolossenzen 1,28). Dat zijn misschien grote woorden, maar we zoeken er naar om Gods genade in je leven te laten spreken en zijn Koninkrijk te laten doorbreken. We streven er naar om je te helpen opheffen en/of te leren omgaan met datgene wat jouw geestelijke groei als christen blokkeert, zodat je beter kan functioneren in het Koninkrijk van God en om steeds meer te gaan lijken op Jezus Christus.

– Pastoraat is geen hulpverlening, maar geestelijk naast iemand staan. In pastoraat kan veel, maar niet alles. Indien nodig, zullen we doorverwijzen naar mensen of instanties die je verder kunnen helpen.Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op via ons pastoraalteam: pastoraat@epgvelp.nl
Agenda
Vrijdag25-11-2022
19:30 uur Gebedsdienst
Zondag 27-11-2022
12:30 uur Eredienst

Tekst van de week
Psalmen 33: 4
Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.